• +420 226 288 011 (po-pá 9.00-16.00)
  • helpdesk@xticket.cz

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Obchodní podmínky pro uživatele vydal provozovatel služby xticket.cz (dále jen „Služba“), společnost RMCE Services s.r.o., se sídlem Žižkova 252 , Pacov, PSČ 39501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 26989, IČ 06648274 (dále jen „Provozovatel.“) v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
1.2 Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele, která vznikají při koupi Vstupenek Uživatelem od Organizátora prostřednictvím Služby. Zakoupení Vstupenky je realizováno na základě přímého smluvního vztahu mezi Uživatelem a Organizátorem.
1.3 Smlouva a veškeré závazkové vztahy vzniklé na základě Obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.
1.4 Provozovatel je oprávněn měnit či doplňovat tyto Obchodní podmínky.


2. Nákup Vstupenek

2.1 Uživatel je oprávněn nakupovat na Službě vstupenky bez zřízení Uživatelského účtu.
2.2 Pro nákup vstupenky vybere uživatel požadovanou vstupenku, vyplní své údaje, vybere platební metodu. Na email obdrží zabezpečené vstupenky, které si následně vytiskne.
2.3 Platební bránu provozuje společnost ThePay, s.r.o.
2.4 Uživatel je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky.
2.5 Provozovatel neručí za jakékoliv chybně zadané údaje v odeslané platbě a za skutečnost, že má zákazník nedostpný e-mail.
2.6 Zakoupená Vstupenka je Uživateli odeslána vzápětí po odeslání požadavku na zaplacení, a to na e-mail. Uživatel s zaregistrovaným účtem bude mít vstupenky stále k dispozici na jeho Uživatelském účtu.
2.7 V případě problémů v průběhu nákupu se může Uživatel obrátit na Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy rmce@rmce.cz.
2.8 Vyžaduje-li Uživatel daňový doklad stvrzující zakoupení Vstupenky, je povinen se s tímto požadavkem obrátit na rmce@rmce.cz nebo u pořadatele akce.
2.9 Uživatel bere na vědomí, že Organizátor je oprávněn měnit obsah internetové prezentace Akce na Služby.
2.10 Způsob vracení ceny za Vstupenky se v případě zrušení Akce nebo Vstupenky řídí pokyny Organizátora. V případě, že Organizátor zruší Akci, vrácení ceny a reklamace zajišťuje Provozovatel. Transakční poplatky a poplatky třetím stranám nejsou vratné.
2.11 Další prodej zakoupených vstupenek, nebo přeprodej je zakázán.

3. Další práva a povinnosti Uživatele

3.1 Uživatel je povinen při využívání Služby dodržovat ustanovení daná těmito Obchodními podmínkami a obecně závaznými právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami.
3.2 Uživatel je povinen učinit odpovídající opatření k řádnému zabezpečení a ochraně Přístupových údajů k Uživatelskému účtu a odpovídá za škodu, která vznikne Provozovateli, Uživateli nebo třetím osobám zneužitím Přístupových údajů.
3.3 Uživatel odpovídá za zneužití svého Uživatelského účtu.
3.4 Uživatel bere na vědomí, že na smlouvu o koupi Vstupenky se dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku a v případě plnění Organizátorem poskytovaném v určeném termínu.
3.5 Uživatel je povinen, v případě změny termínu Akce a zájmu o vrácení vstupného, zaslat podklady pro vrácení nejdéle do 1 měsíce od odeslání informace o změně Akce na email uvedený v objednávce. V případě nedoručení do 1 měsíce zůstavájí vstupenky platné na nový termín.


4. Práva a povinnosti Provozovatele

4.1 Za Akci, zejména za její konání, změny, nekonání, její vady, průběh a za jakékoli události, k nimž na Akci došlo, či za cokoli, co by mělo v Akci svůj původ, odpovídá příslušný Organizátor. Případné nároky s Akcí související je nutné vždy uplatnit u Organizátora.
4.2 Provozovatel neodpovídá za obsah, správnost, úplnost nebo aktuálnost informací uvedených Organizátorem v rámci internetové prezentace Akce na Služby.
4.3 Provozovatel neodpovídá za pozdní doručení nebo nedoručení Vstupenky na Uživatelem zaregistrovaný e-mail.
4.4 V případě, že Organizátor zruší Akci nebo Vstupenku prostřednictvím Služby, je Provozovatel povinen zaslat Uživatelům, kteří si na Akci koupili Vstupenky, e-mail informující o zrušení Akce nebo Vstupenky, a to na kontakty, které Uživatel na Služby uvedl.
4.5 Provozovatel je oprávněn jednostranně obměnit funkce Služby.5. Reklama, prodej na dálku

5.1 Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Provozovatelem a Objednavatelem reklamy (Dále jen Objednavatelem) při poskytování služby prodeje Reklama na akcích pořadatelů.
5.2 Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Objednavatelem (členem) a Provozovatelem okamžikem schválení řádně učiněné objednávky za využití prostředku na dálku.
5.3 Souhlasem s objednávkou Objednavatele je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami.
5.4 V případě, že si Objednavatel přeje zrušit již aktivovanou službu, a odstoupit tak od uzavřené smlouvy, lze tak učinit do 14 dní od aktivace služby(souhlas s objednávkou). V dalších případech je Objednavatel povinen Provozovateli služby uhradit storno poplatek ve výši 50 % z dané částky služby.

6. Korespondence

6.1 Veškerá korespondence realizovaná na základě těchto Obchodních podmínek musí být druhé straně doručena elektronickou poštou.


7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 5. 2018.
7.2 Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

V Pacově dne 17. 12. 2019